Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ประวัติโรงเรียน

                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ตั้งอยู่ที่ 567 ถ.รัฐบำรุง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดิมชื่อ โรงเรียนปราณบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ โดยอาศัยสโมสรเก่าของข้าราชการปราณบุรี มีนายสนิท ยี่รงค์ เป็นครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2518 หม่อมหลวงติ๋ว ชลมาร์คพิจารณ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน  1  ไร่ 1 งาน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2504 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเปิดสอนระดับ ป.5 – ป.7 สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา และเริ่มเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2530 เปิดสอนระดับ ม.ศ.1-3 มี 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 283 คน ปี พ.ศ.2535 เริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ได้ปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปราณบุรีเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 คุณนวลปรางค์ จาติกวนิช และนางประภาพงศ์ ณ ระนอง ได้มอบที่ให้กับโรงเรียน จำนวน 8 ไร่ 86 ตารางวา โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 24 ไร่   

 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน : พระเกี้ยวน้อย

 

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสิกขาสัมฤทธิ์

 

ศูนย์รวมใจ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


สีประจำโรงเรียน : ชมพู - น้ำเงิน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน :  ต.อ.พ.ป.   , t.u.p.p
ดอกไม้โรงเรียน :  ดอกชมพูพันธ์ุทิพย์

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม


วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทันสมัย มีคุณธรรมนำวิชาการ

รักความเป็นไทยและมุ่งสู่ความเป็นสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
                                      1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                                      2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
                                      3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
                                      4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เน้นวิชาการ คุณธรรมดี วิถีพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (9842 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]