แผนการจัดการเรียนศตวรรษที่ 21
วิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ชั้น ม.1
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างพลเมืองดี ชั้น ม.5
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สับเซต ชั้น ม.4
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family ชั้น ม.1
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ชั้น ม.1
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมเปี๊ยไส้สับปะรด ชั้น ม.4
วิชาศิลปะ เรื่อง ทัีกษะในการสร้างงานศิลป์ ชั้น ม.3
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง การบริหารร่างกายและเสริมสร้างสมรรถภาพ ชั้น ม.4
วิชาแนะแนว เรื่อง แต่ละสิ่งที่แตกต่าง ชั้น ม.3